Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Thông tư 10/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/4/2020, thay thế Thông tư 09/2016/TT-BTC và Thông tư 64/2018/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước.

0
2081

Theo quy định của Thông tư 10/2020/TT-BTC, tất cả các dự án có sử dụng vốn nhà nước đều phải được kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Cụ thể Điều 9 của Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định: “Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn nhà nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Các dự án còn lại, người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.”

Sau khi thực hiện kiểm toán, dự án có sử dụng vốn nhà nước phải được thẩm tra và phê duyệt quyết toán theo đúng quy định. Cụ thể, theo Điều 8 của Thông tư 01/2020/TT-BTC:

Về thẩm tra quyết toán dự án, Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án do cấp tỉnh quản lý, Phòng Tài chính – Kế Hoạch thuộc UBND cấp huyện thẩm tra quyết toán dự án do huyện quản lý.

Về thẩm quyền phê duyệt quyết toán, người có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, trừ trường hợp dự án quan trọng quốc gia và dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định thì thẩm quyền phê duyệt quyết toán có quy định riêng.

Bên cạnh đó, theo điều 21 của Thông tư 10/2020/TT-BTC, thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước đã được tách ra quy định riêng, cụ thể như sau:

Đối với thời gian thẩm tra quyết toán:

+ Dự án quan trọng quốc gia: 08 tháng;

+ Dự án nhóm A: 08 tháng;

+ Dự án nhóm B: 04 tháng;

+ Dự án nhóm C: 03 tháng.

Đối với thời gian phê duyệt quyết toán:

+ Dự án quan trọng quốc gia: 01 tháng;

+ Dự án nhóm A: 01 tháng;

+ Dự án nhóm B: 20 ngày;

+ Dự án nhóm C: 15 ngày.

Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán nêu trên được quy định dài hơn so với quy định hiện hành tại Điều 22 Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.

Các nội dung khác của Thông tư xem thêm tại: https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-10-2020-tt-btc-quyet-toan-du-an-su-dung-nguon-von-nha-nuoc-181239-d1.html#chidanthaydoi

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/4/2020, thay thế Thông tư 09/2016/TT-BTC và Thông tư 64/2018/TT-BTC về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here